زیرِ دکمه ی پولیورَت

آذری هستم ، از دامنه های سبلان :)
همیشه سعی کرده ام مهربان باشم با آدمها.میگویند گلوله ی احساس بوده ام و بعد ها دست و پا در آورده ام.منطقم گاهی میخواهد غلبه کند بر احساسم اما زورش نمیرسد.برای هر آدمی که وارد روزهایم شود،بیش از حدی که باید،ارزش قایلم.درونم کوچکتر از سن و سالم رفتار میکند و ابدا از این حالت، ناراضی نیستم . کم کم دانشجو میشوم و قرار است ادبیات بخوانم .

سرما را دوست دارم.زیاد :)
 و همین !